Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų 2019 m. II-III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2019 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur 2019 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur
Direktorius 829 996
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1296 1296
Pedagogai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytojai, logopedas, psichologo asistentas, soc. pedagogas) 983 1014
Specialistai (A arba B lygis) 997 914
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 614 614
Darbuotojai (D lygis) 555 555

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.