Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų 2019 m. IV-2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2019 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur 2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur
Direktorius 996 1014
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1296 1571
Pedagogai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytojai, logopedas, psichologo asistentas, soc. pedagogas) 989 1054
Specialistai (A arba B lygis) 914 1251
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 614 750
Darbuotojai (D lygis) 555 607