Planavimo dokumentai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Saulutė‘‘ 2019 m. veiklos planas (toliau-planas), atsižvelgus į strateginį l/d planą, bendruomenės poreikius, nustato metinius lopšelio-darželio tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
Planą įgyvendins visa lopšelio-darželio bendruomenė. Švietimo įstaigos vadovai vadovauja metinio veiklos plano rengimui, jį tvirtina, vadovauja jo vykdymui.

2. VEIKLOS REFLEKSIJA

Lopšelio-darželio misija –  ,,Švietimo įstaiga teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, besiorientuojanti į  bendruomenės poreikius, vaiko interesus bei  šalies  švietimo  strategiją‘‘.
2018 m. visa įstaigos veikla buvo vykdoma tikslingai, siekiant įgyvendinti atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Saulužės ratu“ nuostatas. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai buvo ugdomi vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Priešmokyklinio ugdymo grupėje, į ugdymo procesą sėkmingai buvo integruojama prevencinė programa – tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.
Esame įstaiga, kuriai svarbi vaiko sveikata, sveikų gyvenimo įgūdžių ugdymas. Siekdami pagerinti vaikų mitybą, dalyvaujame  Europos Sąjungos paramos programose: „Pienas vaikams“, „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas ikimokyklinėse įstaigose“.
Lopšelio-darželio vadovai, pedagogai supranta, kad šiandienos ugdymo procesas reikalauja ne tik naujų ugdymo metodų, naujų vaidmenų bet ir naujų kompetencijų. Būtinas nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas, mokymosi visą gyvenimą kompetencija. Per 2018 m. įstaigos pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciniuose renginiuose praleido  ak. val.
Atnaujinta švietimo pagalbos specialistų komanda, įdarbinta nauja logopedė ir psichologo asistentė.
Tėvus, kolegas, lopšelio-darželio  vadovus pedagogai sistemingai informuoja apie ugdytinių pasiekimus ir pažangą (pedagogų, metodinės tarybos posėdžiuose,  VGK susirinkimuose), o apie grupės vaikų bendrus pasiekimus informuojami grupės tėvų susirinkimuose. Apie vaiko vystymosi raidos pasiekimus, pažangą ir problemas tėvai informuojami individualiai.
Per 2018 m. įstaigos taryba organizavo 3 posėdžius, pedagogų taryba – 2. Juose buvo aptarti įstaigos veiklos prioritetai. Vyko sėkmingos tėvystės mokymai: 4 ciklai.
Lopšelyje-darželyje atliekama ugdomosios, finansinės veiklos priežiūra. Veiklos priežiūra grindžiama objektyvumo principu ir vykdoma pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos priežiūros planą.

3. 2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Patrauklios ugdymo įstaigos kūrimas.
     1.1 Teikti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas.
     1.2 Didinti įstaigos prestižą.

2. Šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos kūrimas.
      2.1. Atnaujinti vidaus ir išorės edukacines erdves.
     2.2. Diegti modernias ugdymo(si) priemones įstaigoje.

TEIGIAMI POKYČIAI

I Tikslo:

  1. Kurta saugi, pozityvi, emocinė aplinka.
  2. Atnaujinta ir įgyvendinta ikimokyklinė ugdymo programa ,,Saulužės ratu“.
  3. Sukurta vaiko pasiekimų vertinimo sistema.
  4. Dalyvauta atviruose renginiuose Šiaulių mieste.

II Tikslo:

  1. Sukurtos aktyvios veiklos zonos koridoriuje.
  2. Įgyvendinamas laiptinių estetinis apipavidalinimas.
  3. Įdiegtas elektroninis dienynas.
  4. Organizuotas projektas su kitomis šalies ugdymo įstaigomis, naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones ,,Kaip surasti Lietuvą?

VEIKLOS TRŪKUMAI

I Tikslo:

  1. Vykdomi interneto svetainės atnaujinimo darbai.
  2. Tęsiamas saugios, pozityvios, emocinės aplinkos kūrimas.

4. 2019 M. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

TIKSLAS.  1.  Tęsti patrauklios ugdymo įstaigos kūrimą.

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS DATA VYKDYTOJAS LAUKIAMI REZULTATAI
1 2 ……….3…………. 4 5
1.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) paslaugų teikimą. 1.1.1. Švietimo pagalbos stiprinimas.

1.1.2. Vaiko pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas.

2019 m. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai Bendruomenės lūkesčius atitinkančios ugdymo paslaugos sudaro sąlygas vaikų asmenybės ūgčiai, atliepia ugdytinių individualias galimybes ir poreikius.
1.2. Plėtoti pedagogų kompetencijas. 1.2.1. Projekto ,,Kolega-kolegai‘‘ organizavimas.

1.2.2. E. dienyno sistemos nuoseklus diegimas.

2019 m. 10 mėn.

2019 m.

Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai Pedagogai tobulina savo profesines ir bendrąsias kultūrines kompetencijas, kurios įgalina per įvairias veiklos formas diegti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, kurti dialogišką ugdymą(si).
1.3. Didinti renginių pasiūlą ir dalyvaujančių bendruomenės narių skaičių. 1.3.1. Kaziuko mugės organizavimas.

1.3.2. Įstaigos 55-erių metų gimtadienio organizavimas.

1.3.3. Renginio Šiaulių miestui organizavimas.

2019 m. 03 mėn.

2019 m. 09 mėn.

2019 m.

Darbo grupės Praturtintos bendruomenės socialinės ir kultūrinės patirtys.

TIKSLAS.   2. Lauko edukacinių erdvių modernizavimas.

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS DATA VYKDYTOJAS LAUKIAMI REZULTATAI
1 2 …….3……. 4 5
2.1. Tobulinti lauko edukacines erdves. 2.1.1. Vidinio kiemelio reorganizavimas.

2.1.2. Pavėsinių, iš renkamų kamštelių, apipavidalinimas.

2.1.3. Medinės tvoros atnaujinimas: pleneras su Gegužių mokyklos moksleiviais.

2.1.4. Daržo zonos sukūrimas

2019 m. Administracija

Pedagogai

Aptarnaujantis personalas

Įstaigos edukacinės erdvės estetiškos, šiuolaikiškos, įgalinančios vaikus veikti.
2.2. Užtikrinti ugdytinių saugumą vykdant ugdymą lauko erdvėse. 2.2.1. Stoginių žaidimo aikštelėse įrengimas.

2.2.2. Užtvaros prie lauko laiptų pastatymas.

2019 m. Administracija

Aptarnaujantis personalas

Apsaugoti ugdytiniai nuo neigiamų veiksnių, galinčių turėti įtakos jų saugai ir sveikatai.