ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel.:

El.p.:

 

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

 

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA

 

PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Saulutė“
direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. P-64

ŠIAULIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO ,,SAULUTĖ“
2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2017-2019 metų korupcijos Prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, „Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
 3. Programa skirta korupcijos prevencijai Šiaulių lopšelyje–darželyje ,,Saulutė“ (toliau– Įstaigoje).
 4. Programos tikslas-užtikrinti korupcijos prevenciją Įstaigoje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą įstaigoje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti įstaigos bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti.
 5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.
 6. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.
 7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir įstaigos bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 1. Lopšelis-darželis ,,Saulutė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais.
 2. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
 3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atliekama kasmet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2–170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
 4. Atlikus įstaigoje sričių vertinimą, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje minimali:
  • Įstaigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas įstaigos buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant apyrašus.
  • Viešųjų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu per CVPĮS, CPO sistemas ir pagal įstaigoje patvirtintą „Viešųjų pirkimų tvarką“. Apie viešuosius pirkimus skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka internete. Įstaigos internetinėje svetainėje atskiroje nuorodoje talpinamos įstaigos finansinės ataskaitos.
  • Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo“. Kiti darbuotojai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.
  • Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Apie laisvas vietas kiekvieną mėnesį informuojamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, skyrius, kuris skelbia informaciją Šiaulių savivaldybės internetiniame puslapyje.
  • Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą ir lengvatos taikomos vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278 (redakcija 2015 m. gruodžio 28 d. Nr. T-349) patvirtinta ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas“.
  • Direktorės metinė veiklos ataskaita tvirtinama Šiaulių miesto savivaldybės taryboje.
 5. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, įstaigoje minimali korupcijos tikimybė galima šiose veiklos srityse:
  • formuojant įstaigos personalą;
  • įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas;
  • atliekant priklausančio turto nuomos, panaudos ar kitas procedūras;
  • vykdant sprendimus, nustatančius mokesčių lengvatas;
  • organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
  • atliekant paslaugų teikimo funkcijas (sudarant ugdymo grupes).

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai yra:
  • įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp įstaigos ir Savivaldybės administracijos, įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir visuomenės;
  • atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti įstaigoje ir jas šalinti;
  • užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą;
  • plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant bendruomenės narius.
 2. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:
  • nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
  • antikorupciniu požiūriu vertinti įstaigos teisės aktų projektus;
  • stiprinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę;
  • siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;
  • įtraukti į korupcijos prevenciją įstaigos bendruomenę, skatinti antikorupcinio švietimo programų diegimą;
  • viešai skelbti informaciją apie korupcijos veiksmus įstaigoje.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
  • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
  • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys.
  • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

 V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Siekiami rezultatai:
  • sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
  • padidinti nepakantumą korupcijai;
  • pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą įstaigoje;
  • padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga;
 2. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
  • korupcijos paplitimo mažėjimu įstaigoje;
  • sumažėjusių skundų, pateiktų įstaigos ar savivaldybės administracijai, skaičiumi;
  • įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
  • programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi;
  • anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;
  • specialių pranešimų pasitarimuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

 VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromos Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
 2. Programoje numatytas priemones įgyvendina direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas – prielaidų atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms įstaigoje užtikrinti, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas. Programa skelbiama internetiniame tinklapyje www.siauliusaulute.lt.
 2. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.